ΑΓΓΛΙΚΑ
Pre-medical preparation course
Cambridge Arts & Science College, Canterbury
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ